แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการมาใช้บริการของ อบต.กมลา จ.ภูเก็ต